Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw do spraw łączności i urządzeń elektrycznych
 • w Wydziale Wspomagającym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Limanowej ul. Żwirki i Wigury 7, 34-600 Limanowa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Limanowa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie napraw instalacji i urządzeń łączności
 • Kontrola eksploatacji powiatowego węzła łączności wraz z centralami do poziomu komisariatów i posterunków
 • Okresowy przegląd i naprawa osprzętu elektrycznego
 • Instalacja i demontaż sprzętu łączności (MTP) w pojazdach służbowych
 • Obsługa sieci kablowych oraz abonenckich systemów łączności będących w dyspozycji Komendy
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów łączności będących na wyposażeniu KPP w Limanowej i jednostek podległych oraz sporządzanie protokołów brakowania
 • Opracowywanie planów konserwacji masztów, kratownic i pól antenowych w celu odpowiedniego utrzymania środków łączności
 • Utrzymanie sprawności technicznej infrastruktury innej niż teleinformatycznej np. systemów monitoringu, systemu kontroli dostępu, urządzeń rejestrujących.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych;
  – praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy;
  – praca na wysokości powyżej 3 metrów;
  – narażenie na działanie prądu elektrycznego, pól elektromagnetycznych, hałasu;
  – praca wykonywana pod presją czasu;
  – praca w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Urząd mieści się w budynku trzykondygnacyjnym;
  – parametry środowiska pracy w normie;
  – brak windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie średnie o profilu elektrotechnicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych do 1 kV
  • umiejętność instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych i programów
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
 • znajomość urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późniejszymi zmianami) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  22-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Żwirki i Wigury 7/Limanowa
  34-600 Limanowa
  Komenda Powiatowa Policji w Limanowej
  Żwirki i Wigury 7, 34-600 Limanowa

Inne informacje:

  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie /decyduje data stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Na ofercie należy napisać „referent ds. łączności i urządzeń elektrycznych”.
  Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej osoby wyłonionej w wyniku naboru może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej postępowania sprawdzającego
  i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa.
  Dodatkowe informacje: (018) 337-94-20