Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi sekretarsko-biurowej
 • w Wydziale Kryminalnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
  ul. Rynek 6
  88-300 Mogilno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mogilno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego, podawczego, książki doręczeń miejscowych i telegramów,
 • prowadzenie elektronicznego rejestru czynności dochodzeniowo-śledczych,
 • sprawdzanie kompletności przyjętych dowodów rzeczowych i ewidencjonowanie ich w odpowiednich księgach,
 • rejestrowanie, po stosownej dekretacji, dokumentów i przesyłek oraz doręczanie ich wskazanym policjantom,
 • przygotowywanie dokumentów służbowych do wysyłki,
 • przekazywanie do składnicy archiwalnej dokumentacji w sprawach ostatecznie załatwionych, a także brakowanie dokumentów zakwalifikowanych do kategorii BC.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa, -użytkowanie sprzętu biurowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin,
  -budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak wind, podjazdów, toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

wymagania dodatkowe

 • obsługa komputera,
 • 1 rok stażu pracy w obszarze biurowości,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Rynek 6
  88-300 Mogilno
  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej”.

Inne informacje:

  Zatrudnienie pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KWP postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie (decyduje data stempla pocztowego). Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP KPP w Mogilnie. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o kolejnym etapie naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52-315-95-04.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.