Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Wydziale Prewencji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Szpitalna 4
  69-200 Sulęcin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sulęcin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i wydawanie poczty zwykłej i specjalnej,
 • zapewnienie włąściwego obiegu dokumentów w celu prawidłowego funkcjonowania wydziałów,
 • prowadzenie terminarza spraw do załatwienia przez kierownictwo Wydziałów,
 • przygotowanie dokumentacji do archiwizacji i sporządzenie spisów kat.A, B. BC,
 • redagowanie pism na polecenie Naczelników wydziałów i jego zastępcę,
 • prowadzenie ewidencji aktów prawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w godzinach 7:30 – 15:30,
  – czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze w budynku trzykondygnacyjnym,
  – obiekt wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych,
  – stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów.
  Inne
  – konieczność przemieszczania się po obiekcie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 10 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność;
  • terminowość;
  • umiejętnośc obsługi komputera i urządzeń biurowych;
  • umiejętność organizowania pracy własnej;
  • staranność i precyzyjność wykonywania zadań;
  • umiejętność współpracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  04-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Szpitalna 4
  69-200 Sulęcin

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze:2.012,50 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego).
  Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrzone!
  Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać nr ogłoszenia.
  Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
  Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
  Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 31.03.2016 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone