Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Wydziale Ruchu Drogowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  KOMENDA POWIATOWA POLICJI
  UL. NOWOGRÓDZKA 1
  68-100 ŻAGAŃ

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żagań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i planowanie pracy kancelaryjno-biurowej sekretariatu oraz zapewnienie właściwego obiegu dokumentów Wydziału Ruchu Drogowego,
 • dokonywanie sprawdzeń i wprowadzanie danych do informatycznych systemów policyjnych oraz ich ewidencja,
 • udzielanie informacji osobom fizycznym oraz wydawanie zaświadczeń o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
 • udzielanie wymaganych informacji dla firm ubezpieczeniowych dot. kolizji drogowych,
 • sporządzanie zaświadczeń dotyczących zdarzeń drogowych,
 • prowadzenie archiwizacji dokumentów Wydziału Ruchu Drogowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w podstawowym systemie czasu pracy. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Biegła obsługa komputera. Kontakt z ludźmi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa na parterze w budynku czterokondygnacyjnym,
  – stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań, tj. komputer, drukarka, telefon, itp.,
  – w budynku znajduje się winda,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w danym obszarze lub w pracy biurowej,
  • umiejętności: stosowanie przepisów w praktyce, przewidywania, obsługi urządzeń biurowych,
  • komunikatywność,
  • praca w zespole,
  • dyskrecja,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne,
 • przeszkolenie: z zakresu pracy kancelaryjno-biurowej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • spostrzegawczość,
 • wiedza z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy,
 • rodzaj doświadczenia: 1 rok pracy w sekretariacie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  NOWOGRÓDZKA 1
  68-100 ŻAGAŃ

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 1750,17 złotych brutto – łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy – od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „referent WRD”. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydata/kandydatki. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi i zostaną komisyjnie zniszczone.