Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Komendant Stołeczny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administrowania obiektami
 • w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w monitorowaniu stanów technicznych obiektów Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, funkcjonujących na obszarze garnizonu stołecznego oraz określanie zakresu prac niezbędnych do usunięcia usterek i dysfunkcji urządzeń będących na wyposażeniu obiektów,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej zlecenia bieżących robót remontowych,
 • uczestniczenie w technicznym odbiorze pomieszczeń po przeprowadzonych remontach oraz sprawdzanie wykonania bieżących remontów,
 • monitorowanie wykonania robót konserwacyjno – naprawczych i serwisowych przez firmy zewnętrzne,
 • prowadzenie i aktualizowanie książki obiektów oraz prowadzenie dokumentacji związanej z ich konserwacją
 • zakładanie i aktualizowanie „Książek składników majątkowych” obejmujących sprzęt kwaterunkowo – biurowy, informatyczny i łącznościowy będący na stanie wydziału,
 • monitorowanie stanu technicznego sprzętu kwaterunkowo – biurowego, informatycznego i łącznościowego, będącego na stanie wydziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, brak barier wejścia na parter budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze związanym z budownictwem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: – prawo budowlane z zakresu: utrzymania obiektów budowlanych, organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego,
  • o gospodarce nieruchomościami z zakresu: gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego, działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
  • umiejętności: analitycznego myślenia, dobrej organizacji pracy, szybkiego działania, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
  • terminowość, kreatywność i sumienność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie techniczne, branża budowlana.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  11-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WAG-1/V/16”.

Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Warunkiem niezbędnym do podjęcia zatrudnienia będzie uzyskanie przez kandydata wyłonionego w trakcie opracowania kadrowego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”. Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.