Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie rejestracji listów zwykłych i poleconych w Komputerowym systemie zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników „edok” oraz przesyłek poleconych wyłączonych z systemu „e-dok” we właściwych dziennikach korespondencyjnych, w celu zapewnienia właściwego i sprawnego obiegu korespondencji w Urzędzie,
 • ustalanie adresatów dla pism kierowanych do Kujawsko-Pomorskiego UW w Bydgoszczy oraz rozdzielanie przesyłek pocztowych (zwykłych i poleconych) na właściwe komórki organizacyjne Urzędu i inne jednostki, a także wykreślanie listów poleconych z wykazu pocztowego błędnie skierowanych do K-P UW w Bydgoszczy,w celu zapewnienia właściwego i sprawnego obiegu korespon.w Urzędzie
 • przygotowywanie i wysyłanie korespondencji do Urzędu Marszałkowskiego, starostw powiatowych, urzędów miast, gmin i do określonych jednostek administracji zespolonej oraz przygotowywanie wykazu korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta Bydgoszczy, w celu właściwej dystrybucji korespondencji wytworzonej w Urzędzie,
 • przyjmowanie korespondencji z Delegatur Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu i we Włocławku oraz dokonywanie jej rejestracji i rozdzielenia na poszczególne komórki organizacyjne Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w celu zapewnienia właściwego i sprawnego obiegu korespondencji w Urzędzie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca z dokumentami; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, permanentna obsługa (również telefoniczna) klientów zewnętrznych, wysiłek fizyczny

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane na 1 piętrze w pokoju biurowym (budynek B – podjazd dla osób niepełnosprawnych, windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze
  i 4 piętrze). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej,
  • znajomość Statutu i Regulaminu Urzędu,
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
  • współdziałanie w grupie, efektywna komunikacja, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie administracyjne lub informatyczne,
 • przeszkolenie z zakresu prowadzenia kancelarii,
 • doświadczenie zawodowe przy zastosowaniu rejestrujących systemów komputerowych,
 • asertywność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, przeszkolenie).

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna, pokój 151
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem:
  „zastępstwo – referent BKO”

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń – opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (…)”.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.