Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 • Wielkopolski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi administracyjno-biurowej
 • w Wydziale Administracyjno-Finansowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Kościuszki 93
  61-716 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw dot. przyjmowania i przekazywania korespondencji kierowanej do Wydziału Administracyjno-Finansowego,
 • obsługa centrali telefonicznej urzędu,
 • wspomaganie działań realizowanych przez Wydział Administracyjno-Finansowy w zakresie realizacji programów rządowych,
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji pism wpływających i wychodzących pracowników na stanowiskach bezpośrednio podległych Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty,
 • gromadzenie i archiwizowanie dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez pracowników na stanowiskach podległych bezpośrednio Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty,
 • wykonywanie w zastępstwie innego pracownika zadań związanych z obsługą kancelarii urzędu, sekretariatu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz sekretariatu wicekuratorów oświaty,
 • prowadzenie spraw zamówień sal konferencyjnych,
 • obsługa interesantów zewnętrznych, przekazywanie informacji wstępnych/podstawowych oraz kierowanie do właściwego pracownika.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  – zadania wykonywane w siedzibie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
  – stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego,
  – klatka schodowa o szerokości 160 cm z poręczami,
  – korytarz biurowy o szerokości 200 cm,
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm,
  – budynek wyposażony jest w windy osobowe i jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa administracyjnego i oświatowego;
  • dobra znajomość pakietu biurowego Ms Office;
  • znajomość technik biurowych;
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie profilowe;
 • duża samodzielność w działaniu;
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • dobra organizacja i dyscyplina pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin składania dokumentów:

  08-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Kościuszki 93
  61-716 Poznań
  pok. 339 – budynek B – Kancelaria

Inne informacje:

  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
  – list motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia oferty,
  – wymagane dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem,
  – osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub pocztową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
  – oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  – oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną zniszczone,
  – na wniosek kandydata złożony w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru zapewnia się zwrot dokumentów,
  – przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2400,00 zł brutto,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 61 – 854 15 59.