Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Wydziale Prawno-Administracyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  53-661Wrocław
  Pl. Solidarności 1/3/5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia
  Pl. Solidarności 1/3/5; 53-661 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań skargowych oraz dotyczących weryfikacji decyzji w trybach nadzwyczajnych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji publicznej orza wgląd do akt archiwalnych
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, wezwań, zaświadczeń i innych pism
 • prowadzenie rejestrów i statystyk

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca biurowa przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie lub wyższe administracyjne, budowlane lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera
  • komunikatywność i zdolności analityczne

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego i administracyjnego
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • samodzielność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, jeżeli kandydat posiada
 • kopia prawa jazdy, jeżeli kandydat posiada

Termin składania dokumentów:

  17-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Pl.Solidarności 1/3/5
  53-661 Wrocław

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.