Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracyjno-kontrolnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Jana Pawła II 1
  76-200 Słupsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupsk
 • ul. Jana Pawła II 1
  76-200 Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z procedurą (prowadzenie spisów, rejestrów i teczek) oraz obsługa orgaizacyjno-biurowa
 • przyjmowanie i ewidencja zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy (robót budowlanych
 • przygotowywanie materiałów i sporządzanie sprawozdań oraz zaopatrywanie jednostki w materiały biurowe i sprzęt
 • prowadzenie kontroli w terenie i sporządzanie z tych czynności protokołów i otatek służbowych
 • wydawanie zaświadczeń oraz sporządzanie projektów pism,decyzji, postanowień
 • archiwizowanie i przekazywanie akt sprawy
 • wprowadzanie zmian w Biuletynie Informacji Publicznej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Stres związany z obsługą interesantów
  2. Stres związany z udzielaniem wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi na trudne pytania, krytykę
  3. Stres związany z kontrolą zewnętrzną
  4. Stres związany z reprezentowaniem Inspektoratu na zewnątrz (Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, Urząd miejski w Słupsku, Pomorski Urząd Wojewódzki, sąd, prokuratura, policja)
  5. Wymóg rozwoju wiedzy zawodowej potrzebnej do wykonywania pracy wiąże się z wyjazdami służbowymi.
  6. Stres związany z przestrzeganiem określonych przepisami terminów dot. wykonywanych zadań.
  7. Stres związany z częstym dostosowywaniem planów i organizacji pracy do zmieniających się okolicznosci.
  8. Odpowiedzialność za skutki podjętych decyzji.
  9. Praca w terenie (kontrole obiektów i budów)
  10. Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. Siedziba Inspektoratu znajduje się w wieżowcu na II piętrze
  2. Dwie windy osobowe – nie zatrzymują się na I piętrze
  3. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze
  4. Samochód służbowy do wyjazdów w teren nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
  5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne budowlane
 • krótkie przeszkolenie stanowiskowe w organie nadzoru budowlanego (staż, praktyka, itp.)

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomośc przepisów prawa budowlanego
  • znajomośc obowiązujących przepisów i procedór w administracji
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)
  • odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność
  • umiejętność planowania działań w horyzoncie czsowym do 3 m-cy
  • umiejętność pracy w zespole i umiejętność przekazywania informacji

wymagania dodatkowe

 • życiorys i list motywacyjny
 • oswiadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obytalstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopoie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Jana Pawła II 1/p. 246
  76-200 Słupsk

Inne informacje:

  Zatrudnienie na czas określony.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje: 59 841 13 96 lub 59 841 24 71