Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracji
 • w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Andrzeja Benesza 1
  62-500 Konin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Konin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pomoc przy ewidencjonowaniu dokumentacji (prowadzenie spisów i rejestrów)
 • pomoc przy redagowaniu pism, przygotowywaniu decyzji i postanowień
 • przygotowanie dokumentacji do przechowywania w składnicy akt
 • pomoc w przyjmowaniu i ewidencjonowaniu zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy
 • pomoc w bieżącej obsłudze kancelaryjnej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu – wykonywanie zadań na stanowisku pracy oraz kontakt ze stronami.
  Praca poza siedzibą urzędu – w ramach pomocy w bieżącej obsłudze kancelaryjnej odbiór i przekazanie korespondencji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze budynku z windą. Praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych (fax, kopiarka, drukarka, skaner).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej realizującej zadania wynikające z prawa budowlanego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa budowlanego
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
  • obsługa komputera i urządzeń biurowych
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi oprogramowania ESTIMA

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina
  ul. Andrzeja Benesza 1
  62-500 Konin

Inne informacje: