Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Grudziądzka 8,
  82-500 Kwidzyn.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kwidzyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
 • przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych
 • prowadzenie bieżących czynności biura
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz związanych z działalnością inspektoratu
 • archiwizowanie dokumentów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca biurowa
  • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca przy komputerze, obsługa kserokopiarki, telefonu, faxu
  • bariera architektoniczna – brak windy (II p.)

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie mile widziane w zakresie budownictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub obszarze związanym z budownictwem,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera ( pakiet biurowy ) oraz sprzętu biurowego,
  • podstawowa znajomość przepisów prawa budowlanego,
  • podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
  • odpowiedzialność,
  • samodzielność,
  • komunikatywność,
  • kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Grudziądzka 8
  82-500 Kwidzyn

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony (12 m-cy)

  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci zakwalifikowani zastaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
  W związku z powyższym prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.
  Inne informacje można uzyskać pod nr tel. 55 646 51 36