Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw ds.postępowań administracyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  91-202 Łódź, ul.Warecka 3

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji w terenie;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy Prawo budowlane i Kodeks postepowania administracyjnego;
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych;
 • prowadzenie postępowań w zakresie odwołań, zażaleń , rozpatrywania skarg;
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa polegająca na sporządzaniu projektów decyzji, postanowień i różnego rodzaju pism; kompletowanie i analiza dokumentów prowadzonych spraw, przyjęcia interesantów; prowadzenie inspekcji w terenie w granicach administracyjnych M. Łódź;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze w budynku bez windy; praca w niewielkich, dwu i trzyosobowych pokojach; stanowisko pracy wyposażone w komputer, drukarkę, telefon;
  Inne
  codzienne przyjmowanie interesantów, udzielanie częstych informacji telefonicznych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w nadzorze budowlanym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Warecka 3
  91-202 Łódź

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.