Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miliczu

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw budowlanych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul.Wojska Polskiego 40
  56-300 Milicz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Milicz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie działalności inspekcyjnej z zakresu prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
 • Prowadzenie ewidencji ruchu budowlanego oraz rejestrów wydanych decyzji i postanowień administracyjnych;
 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych oraz pism z zakresu właściwości PINB
 • Prowadzenie rozpraw administracyjnych wykonywanych w toku postępowania administracyjnego, a także dokonywanie przesłuchań świadków, biegłych oraz odbieranie zeznań stron;
 • Udostępnianie akt sprawy stronom i ich przedstawicielom w każdym stadium postępowania administracyjnego;
 • Przyjmowanie zawiadomień o powstaniu katastrofy budowlanej;
 • Sporzadzanie sprawozdań, informacji i analiz związanych z działalnością;
 • Zastępowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Miliczu w czasie jego nieobecności w siedzibie jednostki oraz ponoszenie odpowiaedzialności za prawidłową realizację zadań tego stanowiska.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą urzędu (kontrole)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiały pracy – komputer; bariery architektoniczne: pomieszczenia biurowe na I piętrze (winda do parteru)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne o kierunku budowlanym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
  • Znajomość przepisów prawa budowlanego i Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
  • Staż pracy w organach Nadzoru Budowlanego.

wymagania dodatkowe

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych;
 • kopia świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  w Miliczu
  ul. Wojska Polskiego 40
  56-300 Milicz
  I piętro

Inne informacje:

  O terminie składania dokumentów decyduje data wpływu do Inspektoratu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywanie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty można składać osobiście w siedzibie PINB. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 71 383 16 84