Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administarcyjnych
 • Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oławie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie
  ul.ks. F. Kutrowskiego 31a
  55-200 Oława

Miejsce wykonywania pracy:

 • Oława

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • dostarczanie korespondencji wychodzącej do opretatora pocztowego,
 • prowadzenie rejestrów oraz ewidencji,
 • zakładanie teczek spraw,
 • przygotowanie teczek spraw dla innych organów w związku ze złożonym odwołaniem, zażaleniem, skargą,
 • przygotowanie teczek spraw do przekazania do archiwum zakładowego,
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych odrębnymi ustawami (min. dla GUS),
 • udzielanie informacji klientom urzędu w zakresie prowadzonej działalności.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca o charakterze administracyjno – biurowym,
  – podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
  – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę,
  – telefoniczny i osobisty kontakt z klientem zewnętrznym,
  – stres związany z bezpośrednim, codziennym kontaktem osobistym z klientem zewnętrznym.
  – prowadzenie samochodu służbowego,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.Lokalizacja na parterze w 2 kondygnacyjnym budynku. Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego
  • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane aktów wykon awczych
  • umiejętność obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • umiejętność negocjacji i samodzielnego rozwiązywania problemów
 • doświadczenie w pracy w administracji – pożądane,
 • staranność i rzetelność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzająca uprawnienie do kierowania pojazdami kat. B

Termin składania dokumentów:

  02-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ks. F. Kutrowskiego 31 A
  55-200 Oława


Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Na kopercie proszę dopisać „Nabór 2/2015”