Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw kadr i wynagrodzeń
 • w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.25

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Tomaszów Mazowiecki
  ul. Św. Antoniego 41
  97-200 Tomaszów Maz.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tomaszów Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie list płac, w tym dotyczących wypłat z ZFŚS, prowadzenie kartoteki wynagrodzenia poszczególnych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • dokonywanie (w systemie elektronicznym płatnik) obliczeń co miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy,
 • obliczanie i potrącanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie rocznych informacji o pobranych zaliczkach oraz sporządzanie własciwego formularza PIT

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, opracowywanie dokumentów, inne prace i czynności biurowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca na 2 piętrze budynku, w którym jest winda, toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, narzędzie pracy: komputer

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie administracyjne lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego prowadzenie spraw kadrowych i płacowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Kodeks Pracy,
  • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • znajomość ustawy o rachunkowości,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • umiejętność obsługi komputera, znajomośc programu Płatnik

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. św. Antoniego 41 pok. 210
  97-200 Tomaszów Maz.

Inne informacje: