Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zakopane

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
 •  prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, oraz utrzymania obiektów budowlanych,
 •  prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego,
 •  rozpatrywanie skarg administracyjnych,
 •  przyjmowanie stron.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oraz w terenie celem przeprowadzania działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, oraz utrzymania obiektów budowlanych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w zmiennych warunkach – pod presją czasu, szeroki zakres zadań i odpowiedzialności. Narzędzia pracy komputer, samochód. Do głównego wejścia budynku prowadzi pochylnia, lokal siedziby urzędu znajduje się na parterze, brak windy.
  Inne
  Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane. Aplikacje będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, po tym okresie zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 201 59 35.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy stażu pracy administracja państwowa lub samorządowa (w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej),
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • • znajomość, oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, oraz rozporządzeń wykonawczych,
  • • znajomość, oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • • ogólna znajomość i umiejętność stosowania w praktyce innych przepisów prawa niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy,
  • • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office, Internet),
  • • samodzielność i rzetelność w wykonywaniu pracy.

wymagania dodatkowe

 • • prawo jazdy kat. B,
 • • odporność na stres, dyspozycyjność,
 • • komunikatywność, umiejętność rozmów z petentami, zdolność szybkiego nawiązywania kontaktu z otoczeniem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Chramcówki 15
  34-500 Zakopane

Inne informacje:

  Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane. Aplikacje będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.