Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białogardzie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w zespole finansowo-księgowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Szpitalna 1 78-200 Białogard

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białogard

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa księgowa dokumentów finansowych,
 • wstępna merytoryczna, formalna i rachunkowa kontrola dokumentów finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań i analiz,
 • współdziałanie przy realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi w celu zapewnienia realizacji zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, wymagająca dużej koncentracji, rzetelności, często pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy z wyposażeniem komputerowym.
  Bariery architektoniczne: strome schody – brak windy i podjazdów.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad księgowości i rachunkowości, finansów publicznych,
  • doświadczenie zawodowe w zakresie finansowo-księgowym mile widziane.

wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • kultura pracy i kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i finansów publicznych.

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Szpitalna 1
  78-200 Białogard


Inne informacje:

  Dokumenty należy składać do dnia 25 sierpnia 2015 r. w tutejszym Inspektoracie.
  Oferty otrzymane po terminie, niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 94 312 0427.