Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw pracowniczych i administracyjnych
 • w Dziale Administracyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
  ul. Dąbrowskiego 11
  14-200 Iława

Miejsce wykonywania pracy:

 • Iława


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariutu i obsługa kancelaryjno- administracyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw pracowniczych
 • współpraca w miarę potrzeb z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w prowadzeniu sprawozdawczości, rejestrów, bieżącej dokumentacji i spraw administracyjnych w obszarze działania zespołów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu w godz. od 7:15 do 15:15
  – wyjazdy służbowe


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w biurze przy komputerze
  – budynek dwu-piętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy
  – parking


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu spraw należących do właściowości Inspekcji Weterynaryjnej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu administracji, Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
  • biegła obsługa komputera: EXCEL, WORD

wymagania dodatkowe

 • zdolność do koncepcyjnego i analitycznego myślenia
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
  ul. Dąbrowskiego 11
  14-200 Iława

Inne informacje: