Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie ul. Warszawska 112 82-500 KWIDZYN

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kwidzyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa sekretariatu w zakresie kancelaryjnym
 • prowadzenie baz danych oraz segregacja i tworzenie zbiorów dokumentacji
 • prowadzenie rejestrów chorób świń, bydła, owiec i kóz oraz rejestrów podmiotów nadzorowanych,gospodarstw utrzymujących bydło, świnie, owce i kozy
 • wspieranie innych zespołów w pracach administracyjno-biurowych
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa w wymiarze 1/2 czasu pracy, od poniedziałku do piątku, większość czynności w pozycji siedzącej. Praca przy monitorze ekranowym, obsługa komputera, drukarki, kserokopiarki, niszczarki dokumentów, telefonu, fax-u.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane na parterze, w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe. Oświetlenie pomieszczenia-naturalne i sztuczne

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z inspekcją weterynaryjną
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aktualnych przepisów prawa z zakresu ustawy o inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego,
  • biegła obsługa komputera (Pakiet Ms Office)
  • umiejętność redagowania pism,
  • umiejętność pracy w zespole
  • kreatywność

wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność organizacji własnej pracy,
 • dokładność, odpowiedzialność,
 • znajomość języków obcych (angielski)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Warszawska 112
  82-500 Kwidzyn

Inne informacje:

  Po zakończeniu naboru i wyłonieniu osoby wybranej do zatrudnienia,oferty innych kandydatów zostaną poddane zniszczeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.