Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw kadrowo-płacowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Partyzantów 46
  27-500 Opatów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opatów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowa obsługa płacowo-kadrowa pracowników w zakresie umów o pracę i umów cywilno-prawnych
 • realizacja zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US i GUS.
 • sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań płacowo-kadrowych, prowadzenie ewidencji materiałowej
 • prowadzenie dokumentacji płacowej oraz rozliczeń płacowo-kadrowych ( urlopy, zwolnienia itp. ), prowadzenie ewidencji kar administracyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30,
  – praca administracyjno–biurowa w siedzibie Urzędu,
  – kontakt z klientem zewnętrznym,
  – praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – długotrwała praca przy komputerze,
  – budynek jednopiętrowy z podjazdem dla niepełnosprawnych, bez windy, wyposażony w toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie kierunkowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
  • znajomość ustawowych zadań realizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • biegłe umiejętności w zakresie obsługi komputera, pakietu biurowego MS Office oraz urządzeń biurowych,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność pracy w zespole, dokładność, rzetelność, terminowość,
  • posiadanie prawa jazdy kategorii B.
  • obsługa programu Płatnik

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, specjalizacjach,
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Partyzantów 46
  27-500 Opatów

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać z zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy”. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niespełniające wymagań formalnych oraz nieposiadających własnoręcznego podpisu pod listem motywacyjnym i oświadczeniami nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie oraz w formie elektronicznej o dalszym procesie rekrutacji. Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 868 40 92.