Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Gen. Sikorskiego 58
  63-500 Ostrzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dziennika korespondencji,
 • bieżąca obsługa sekretariatu,
 • prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie magazynu Inspekcji oraz archiwum,
 • przygotowywanie pism wychodzących z Inspektoratu,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów dot. wykonywania prac zleconych w zakresie monitoringu chorób zakaźnych,
 • przyjmowanie interesantów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00,
  – praca w siedzibie urzędu,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy usytuowane na parterze,
  – w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe,
  – oświetlenie pomieszczenia-naturalne i sztuczne

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera (pakietu Office, Internet),
  • komunikatywność (umiejętność argumentowania, negocjacji).

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Obsługa programu do wystawiania rachunków Symfonia Handel.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Generała Sikorskiego 58
  63-500 Ostrzeszów

Inne informacje:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów lub pocztą na adres Inspektoratu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referent administracyjny”. Aplikacje, które wpłyną do Inspektoratu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na tym stanowisku, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru.
  Nie zwracamy złożonych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 517-255-863.