Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracyjnych
 • w zespole d/s finansowo-księgowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
  08-110 Siedlce
  ul. Kazimierzowska 29

Miejsce wykonywania pracy:

 • Siedlce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw administracyjnych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siedlcach,
 • wsparcie administracyjne zespołu d/s finansowo-księgowych w bieżącej pracy,
 • redagowanie i sporządzanie czystopisów pism, przygotowanie dokumentów do realizacji zestawień i sprawozdań sporządzanych w obrębie zespołu d/sfinansowo-księgowych,
 • zastępstwo osób zatrudnionych w zespole d/s finansowo-księgowych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administarcyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  -praca w siedzibie urzędu oraz współpraca z bankiem, urzędami i instytucjami,
  -praca wymagająca dyspozycyjności

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe,
  -praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
  -stanowisko pracy zlokalizowane na parterze,
  -występują bariery architektoniczne-pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe kierunek administracja
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • praktyczna znajomość obsługi progrmu MS Office,
  • praktyczna znajomość procedur administracyjnych,instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej,
  • praktyczna znajomość obsługi urządzeń biurowych,
  • znajomość przepisów KPA, o Inspekcji Weterynaryjnej, Finanse Publiczne, zamówienia publiczne,
  • znajomość obsługi platformy e-PUAP.
  • umiejętność dobrej współpracy z innymi pracownikami
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • dyspozycyjność, komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kat. B

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  01-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Kazimierzowska 29
  08-110 Siedlce

Inne informacje:

  -dodatkową informację można uzyskać pod nr tel. 25 6326027,
  -umowa o pracę na czas określony powyżej 6 miesięcy,
  -oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
  -oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
  -kopie dokumentów muszą być opatrzone „za zgodność z oryginałem” oraz opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.