Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw do spraw płacowych
 • w zespole ds. finansowo-księgowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu ul. Składowa 1-3
  50-209 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie list płac dla pracowników ispektoratu oraz umów cywilno-prawnych dla lekarzy wyznaczonych przez PLW.
 • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na podatek dochodowy celem odprowadzenia składek do ZUS i Urzędu Skarbowego.
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych.
 • prowadzenie dokumentacji wyposażenia i środków trwałych PIW.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych (drukarka , kserokopiarka, niszczarka) . Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przemieszczania się pracownika pomiędzy pokojami, piętrami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na II piętrze przy ul. Składowej 1-3. Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ( podjazdy i ruchome platformy do transportu wózków inwalidzkich, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo). Korytarze ze względów przeciwpożarowych dzielone są drzwiami z samozamykaczami.
  Oświetlenie naturalne ( okna dachowe) i sztuczne. W budynku brak windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła obsługa komputera, operatywność,
  • znajomosc przepisów systemu ubezpieczeń społecznych oraz zagadnień finasowo-płacowych
  • znajomość przepisów z zakresu udzielania zamówień publicznych

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • posiadanie prawa jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  uL. Składowa 1-3
  50-209 Wrocław

Inne informacje: