Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Referacie kancelaryjno-sekretarskim

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
  ul. Cybernetyki 19 B
  02-677 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie pism wpływających drogą pocztową i elektroniczną do Urzędu,
 • rejestrowanie pism w komputerowej ewidencji korespondencji w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów,
 • przekazywanie pism do dekretacji Dyrektorowi Urzędu,
 • skanowanie dokumentów i przekazanie zgodne z dekretacją,
 • przyjmowanie pism do wysyłki, ewidencjonowanie i przekazywanie za pokwitowaniem pracownikowi UP,
 • ewidencjonowanie otrzymanych poświadczeń odbioru, sporządzanie zestawienia i przekazywanie komórkom organizacyjnym w celu wypełnienia obowiązujących procedur.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w kancelarii w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, wysiłek fizyczny, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej czterech godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – komputer,
  – urządzenia biurowe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • komunikatywność,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi aplikacji birowych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • do 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
  Cybernetyki 19 B
  02-677 Warszawa

Inne informacje:

  UWAGA!
  1. Prosimy o podanie w liście motywacyjnym numeru ogłoszenia, którego dotyczy oferta kandydatki/kandydata.
  2.Prosimy o składanie wyłącznie dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.
  3.Dokumenty można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu (pn.-pt., w godz.8-14) lub przesyłać pocztą.
  4. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty, o zakwalifikowaniu decyduje data nadania oferty, tj. data stempla pocztowego.
  5. Oferty złożone lub uzupełnione po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Za kompletne rozumie się takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisany: życiorys(CV), list motywacyjny i wszystkie oświadczenia.
  6. Listy kandydatek i kandydatów spełniających wymogi formalne , jak i terminy i miejsce testów pisemnych dla tych kandydatek i kandydatów (I etap rekrutacji) a także inne informacje dotyczące naboru na wolne stanowiska pracy w UKS w Warszawie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w zakładce „Organizacja/Praca” (http://www.warszawa.kskarbowa.gov.pl/organizacja/praca/ogloszenia-o-prace).
  7. Oferty odrzucone można odebrać w terminie 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty te podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  8. Na oferowanym stanowisku pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 2248 zł do 2342 zł brutto.
  9. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  10. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 0 22 207 95 48.