Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

 • Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracyjnych
 • w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących
 • organizacja pracy sekretariatu, przygotowywanie projektów pism,
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników Inspektoratu,
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, co najmniej dwa razy w miesiącu dyżury w Delegaturze WIF w Ełku, wykonywanie zadań pod presją czasu, praca wymagająca szczególnej koncentracji

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera, pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze, dostęp do budynku – windy/podjazd, na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad postępowania administracyjnego oraz specyfiki i zadań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej ze szczególnym uwzględnieniem ustaw Kodeks postępowania administracyjnego i Prawo farmaceutyczne, znajomość ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • 3 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • kontakt telefoniczny
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  z dopiskiem „oferta pracy- referent”

Inne informacje:

  Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne dostępna będzie na stronie www.bip.wif-olsztyn.pl w ciągu 1 tygodnia po upływie terminu składania ofert. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Istnieje również możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 895232206. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.