Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
  ul. Floriańska 10
  03-707 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa i woj. mazowieckie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zgód (decyzji) na posiadanie i stosowanie w celach medycznych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kat. 1,
 • sporządzanie projektów zgód (decyzji) na posiadanie i stosowanie w celach medycznych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kat. 1,
 • prowadzenie rejestru wydanych zgód (decyzji),
 • prowadzenie postępowań oraz sporządzanie projektów decyzji i wezwań dotyczących zakończenia działalności aptek tj. decyzji wygaszających zezwolenie na prowadzenie apteki,
 • prowadzenie postępowań dotyczących zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki oraz sporządzanie projektów decyzji w tym zakresie,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków. Przygotowywanie zbiorczych sprawozdań w tym zakresie zgodnie z ustalonymi terminami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin,
  – praca w siedzibie Inspektoratu i w terenie – obszar województwa mazowieckiego,
  – kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek, w którym znajduje się Inspektorat nie posiada windy,
  – stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym na pierwszym piętrze; wyposażone w komputer z oprogramowaniem,
  – w budynku znajduje się dźwig platformowy umożliwiający dostęp na I piętro osobom niepełnosprawnym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa farmaceutycznego, przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność sporządzania pism w postępowaniu administracyjnym,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Ms Office),
  • dobra organizacja pracy,
  • umiejętność udzielania zwięzłych, rzeczowych informacji.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i informacjami,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na sytuacje stresujące,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • inwencja i zaangażowanie w realizowane czynności,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • kopie świadectw pracy potwierdzające minimum roczny staż pracy zgodnie z kierunkiem wykształcenia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  17-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
  ul. Floriańska 10
  03-707 Warszawa
  z dopiskiem *oferta pracy- referent – koperta zamknięta*

Inne informacje:


  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Wynagrodzenie brutto: 2000 zł.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  a) weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
  b) pisemny sprawdzian wiedzy,
  c) rozmowa kwalifikacyjna.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 628-28-60.