Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw ewidencji
 • w Wydziale Administracyjno-Technicznym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
  Lubieszyn 10J
  72-002 Dołuje

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lubieszyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki mundurowej w WITD w Szczecinie
 • zapewnienie pracownikom WITD odpowiedniego zaopatrzenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prowadzenie ewidencji pojazdów i wyposażenia będących własnością Inspektoratu oraz mienia przekazanego pracownikom zatrudnionym w urzędzie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji
 • udział w komisjach przetargowych
 • zapewnienie konserwacji, przeglądów technicznych oraz napraw pojazdów będących własnością Inspektoratu poprzez współdziałanie z jednostkami do tego uprawnionymi oraz bieżące sprawdzanie stanu wyposażenia pojazdów, niezbędnego przy przeprowadzaniu kontroli drogowych
 • utrzymywanie w sprawności technicznej wag oraz innego sprzętu stanowiącego wyposażenie Inspektoratu poprzez zabezpieczenie terminowych przeglądów, legalizacji, wzorcowania oraz napraw
 • bieżące wydawanie i ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania ( pokwitowania wpłacenia kary pieniężnej, zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego, pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy, dyspozycja usunięcia pojazdu)
 • prowadzenie spraw związanych ze zbyciem środków transportu należących do Inspektoratu oraz prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem do celów służbowych samochodów nie będących własnością pracodawcy

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w siedzibie urzędu
  – częste wyjazdy służbowe poza siedzibę urzędu
  – możliwy wysiłek fizyczny

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek parterowy, stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła dziennego
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe
  – występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin
  – budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ze względu na parterowy charakter zabudowy, utrudniony dostęp do pomieszczeń Inspektoratu z powodu konieczności sczytania karty na czytniku kart magnetycznych (usytuowanym ok. 150 cm od podłogi) przy jednoczesnym naciśnięciu klamki i popchnięciu drzwi, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 920)
  • znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279)
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j. t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel) i urządzeń biurowych
  • znajomość przepisów dotyczących gospodarowania majątkiem jednostki budżetowej

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • terminowość
 • odporność na stres
 • komunikatywność i operatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

  20-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
  Lubieszyn 10J
  72-002 Dołuje


Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i czytelny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Prosimy składać jedynie kopie dokumentów, w tym każda kopia powinna być potwierdzona własnoręcznie przez kandydata (czytelny podpis). W przypadku kopii dwustronnej, prosimy o podpisanie obustronne.
  Osoby składające oferty mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych określonych w treści ogłoszenia wynika z art. 221 § 1 oraz art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, w związku z art. 4 i art. 28 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne.
  Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (91) 311-56-18 wew. 112