Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie

 • Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Sekcji Kadr

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
  ul. Rydla 19
  30-901 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i aktualizacja ” Książki obsady stanowisk etatowych 1 i 2 Kompanii Narodowych Sił Rezerwowych” przy WSzW w Krakowie;
 • weryfikacja dokumentów kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych przy WSzW w Krakowie oraz prowadzenie i aktualizacja teczek żołnierz NSR;
 • wykonywanie wymaganych sprawozdań i meldunków z zakresu obsady 1 i 2 Kompanii Narodowych Sił Rezerwowych przy WSzW w Krakowie oraz ćwiczeń rotacyjnych;
 • wprowadzanie danych oraz bieżąca aktualizacja ewidencji wojskowej żołnierzy 1 i 2 kompanii NSR przy WSzW w Krakowie w SI „SEW on-line”;
 • prowadzenie i aktualizacja teczek akt sprawy żołnierzy rezerwy NSR WSzW, w tym zakresów obowiązków i kart wyróżnień;
 • przygotowywanie projektów kontraktów na wykonywanie zadań w ramach NSR;
 • redagowanie rozkazów dziennych Szefa WSzW w Krakowie oraz sporządzanie z niego wyciągów;
 • ewidencjonowanie, wydawanie poleceń wyjazdu służbowego kadrze zawodowej i pracownikom wojska WSzW oraz bieżąca ewidencja wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych w podstawowym systemie czasu pracy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – brak warunków szkodliwych i uciążliwych,
  – narzędzia pracy – komputer, inne urządzenia biurowe;
  – stanowisko pracy znajduje się na I piętrze,
  – budynek wyposażony w windę osobową,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
  – pomieszczenia higieniczno- sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – budynek nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych
  – drzwi odpowiedniej szerokości.

  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych,
  • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem MS OFFICE: EXCEL, WORD oraz poczty elektronicznej,
  • umiejętność pracy w zaspole,

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów wewnętrzych MON regulujących działalność Sekcji Kadr, działalność personalną żołnierzy zawodowych,
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie swiadectw pracy,
 • kopie świadectw lub dyplomów ukończonych kursów.

Termin składania dokumentów:

  16-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Sztab Wojskowy
  Rydla 19
  30-901 Kraków


Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e – mail, numer telefonu.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru – testu sprawdzającego wiedzę. O terminie testu kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub e – mailem.
  Kandydaci (w liczbie 5), którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu sprawdzającego wiedzę zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy
  kwalifikacyjnej.
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. W terminie trzech miesięcy od dnia publikacji wyników naboru istnieje
  możliwość osobistego odbioru złożonych dokumentów.
  Oferty odrzucone (nieodebrane) zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dodatkowe informacje: tel. 261134395, 261134861.