Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administrowania zasobami żołnierzy rezerwy
 • w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
  Al. Wojska Polskiego 54
  59-700 BolesławiecMiejsce wykonywania pracy:

 • BolesławiecZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uaktualnianie danych w kartach ewidencyjnych i indywidualnych zbiorach ewidencyjnych (IZE) na podstawie zawiadomień meldunkowych i innych, utrzymując je w odpowiednich działach, grupach i podgrupach kartoteki
 • Odtwarzanie na prośbę żołnierzy rezerwy zniszczonych lub zagubionych książeczek wojskowych
 • Prowadzenie księgi ewidencji osób podlegających obowiązkowi wojskowemu i ewidencji wydanych książeczek wojskowych
 • Wystawianie, na wniosek osób posiadających uregulowany stosunek do powszechnego obowiązku obrony RP, zaświadczeń m.in. dotyczących stosunku do służby wojskowej, pełnienia służby poza granicami państwa
 • Na bieżąco kompletowanie protokołu rocznika, którego ewidencja podlega zniszczeniu
 • Udział w opracowywaniu w nakazanych terminach meldunków, sprawozdań, analiz i bilansów
 • Zakładanie indywidualnych zbiorów elektronicznych (IZE) w systemie informatycznym SPIRALA-ZINT
 • Przyjmowanie z kwalifikacji wojskowej osób przeniesionych do rezerwy i ujmowanie ich na ewidencję i nadawanie im specjalności wojskowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu. Prowadzenie dokumentacji archiwalnej znajdującej się na wyższym piętrze (przenoszenie kart do archiwum, znoszenie ewidencji do celów wydawania zaświadczeń.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko związane z obsługą komputera w wymiarze ponad 4 godzin dziennie. Budynek zasadniczo nieprzystosowany do pracy i obsługi osób niepełnosprawnych (Praca na 2 piętrze, brak windy).


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w tym problematyki związanej z prowadzeniem ewidencji wojskowej
  • znajomość zasad pracy sztabowo-biurowej w resorcie ON
  • umiejętność obsługi komputera w środowisku: edytor tekstu WORD i arkusz kalkulacyjny EXCEL
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w warunkach wymagających zwiększonej odporności na stres
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Al. Wojska Polskiego 54
  59-700 Bolesławiec
Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy, że:
  – załączone oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą
  – oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie i/lub niespełniające wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane
  – w ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. o dalszych etapach naboru (rozmowa wstępna, sprawdzian wiedzy)
  – w przypadku ofert przesyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego
  – istnieje możliwość osobistego odebrania dokumentów aplikacyjnych w ciągu 2 tygodni od umieszczenia wyniku naboru w BIP KPRM
  – oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone
  – stawka wynagrodzenia brutto ok. 1900 zł
  – umowa o zastępstwo bez możliwości przedłużenia
  Dodatkowe informacje, w tym aktualne informacje związane z procesem naboru można uzyskać pod nr tel:75/ 641 506, 75/ 641 801, 75/ 641 814.