Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administrowania kartoteką ogólną żołnierzy rezerwy
 • Sekcji Administrowania Rezerwami w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
  ul. Szubińska 1
  85-915 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentów ewidencyjnych żołnierzy rezerwy oraz komputerowej bazy (IZE) z godnie z przepisami;
 • dokładne, terminowe i zgodne z KPA załatwianie korespondencji dotyczącej przydzielonych plików kartoteki;
 • przygotowywanie zaświadczeń dla żołnierzy rezerwy o przebiegu służby wojskowej oraz duplikatów książeczek wojskowych;
 • skreślanie z ewidencji żołnierzy rezerwy po osiągnięciu górnej granicy wieku i przygotowanie dokumentów ewidencyjnych do przekazania do archiwum;
 • opracowywanie danych do bilansu zasobów podoficerów i szeregowych rezerwy wg. specjalności wojskowych;
 • prowadzenie archiwum KE żołnierzy rezerwy oraz TAP byłych żołnierzy zawodowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – możliwość wystąpienia pracy w terenie;
  – częsta obsługa klientów zewnętrznych;
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
  – większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku WKU;
  – dojścia i dojazdy są utwardzone;
  – budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne w postaci schodów, brak windy, brak podjazdów do budynków), brak pomieszczeń sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  – narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, faks.

  Inne
  Na ww. stanowisko może być nadany (przez wojskowego komendanta uzupełnień) pracowniczy przydział mobilizacyjny, gdyż jest ono określone w etacie pracodawcy wojskowego na czas wojny lub na inne stanowisko określone w tym etacie na czas wojny, na którym wymagane są kwalifikacje i umiejętności takie same lub podobne oraz przyjęcie obowiązków jakie przepisy prawa przewidują w związku z tymi przydziałami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu prowadzenia ewidencji wojskowej;
  • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
  • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows;
  • dyspozycyjność, samodzielność, operatywność;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność organizowania sobie pracy;
  • komunikatywność, asertywność, odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie administracyjne;
 • doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji lub w pracy biurowej;
 • umiejętność obsługi SI SPIRALA ZINT;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową;
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Szubińska 1
  85-915 Bydgoszcz

Inne informacje:

  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
  Wszystkie wymagane oświadczenia należy podpisać własnoręcznie. Wymagane oświadczenia nie mają określonego wzoru, ale są samodzielnie redagowane przez osobę składającą aplikację.
  Komisja skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na ww. stanowisku i poinformuje o terminie I etapu naboru tj. przeprowadzeniu testu/sprawdzianu wiedzy z zakresu wyszczególnionych aktów prawnych. Kandydaci, którzy uzyskają najlepsze wyniki z testu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje pod nr tel: 261-413-556.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.