Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw prowadzenia ewidencji podoficerów i szeregowych rezerwy
 • w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
  ul. Zawiszy Czarnego 7
  44-100 Gliwice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gliwice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji podoficerów i szeregowych rezerwy roczników parzystych.
 • Wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym.
 • Wydawanie książeczek wojskowych osobom zainteresowanym.
 • Udział w opracowywaniu bilansu zasobów rezerw osobowych oraz dokumentów statystyczno – meldunkowych.
 • Prowadzenie czynności związanych z poszukiwaniem podoficerów i szeregowych rezerwy, którzy nie zgłosili się do WKU na imienne wezwanie lub nie dokonali obowiązku meldunkowego.
 • Wprowadzanie ewidencji do systemu informatycznego SI SPIRALA – ZINT.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w pomieszczeniu na drugim piętrze, budynek bez urządzeń dźwigowych, może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy stażu pracy na stanowisku administracyjnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE),
  • komunikatywność,
  • odporność na stres,
  • znajomość przepisów i procedur.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie o profilu administracyjnym,
 • poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obronnością państwa,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi systemu SI SPIRALA – ZINT,
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność w pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dowodu osobistego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Zawiszy Czarnego 7
  44-100 Gliwice