Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw prowadzenia ewidencji wojskowej
 • w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami – Sekcja Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE
  ul. Spadochroniarzy 5
  20-043 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji wojskowej w systemie informatycznym SPIRALA-ZINT
 • weryfikowanie poprawności danych wprowadzonych do indywidualnych zbiorów ewidencyjnych
 • współudział w opracowaniu bilansu, sprawozdań, analiz oraz zestawiań statystycznych zasobów osobowych
 • przygotowywanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej
 • przygotowywanie duplikatów wojskowych dokumentów osobistych
 • znajomość i stosowanie aktów prawnych, w tym zarządzeń, wytycznych, instrukcji, rozkazów dotyczących wykonywanych zadań służbowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
  – praca w siedzibie urzędu, możliwe wyjazdy służbowe
  – stres związany z bezpośrednią oraz telefoniczną obsługą interesanta
  – stres związany z wykonywaniem zadań pod presją czasu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca siedząca w pozycji wymuszonej przed monitorem ekranowym
  – praca w pokoju 1-osobowym
  – budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym lub głuchoniemym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz przepisów aktów wykonawczych do tej ustawy
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
  • umiejętność obsługi komputera
  • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
  • umiejetność profesjonalnej obsługi interesanta

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej
 • znajomość SI SPIRALA-ZINT

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
  Spadochroniarzy 5
  20-043 Lublin

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2080 zł/mies. + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej – t. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.).

  Prosimy nie dołączać oryginałów dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, a oferty osób, które nie zostały zatrudnione zostaną komisyjnie zniszczone.
  Zwracamy uwagę na poprawność treści wymaganych oświadczeń, własnoręczne podpisy pod wymaganymi dokumentami oraz opatrzenie ich bieżącą datą.

  Planowany termin zatrudnienia: od 19.10.2015 r. do 20.04.2016 r.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.