Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi kancelaryjnej w zakresie materiałów jawnych
 • w Pionie Ochrony Informacji Niejawnych – Kancelaria Jawna

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE
  ul. Spadochroniarzy 5
  20-043 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz udostępnianie materiałów jawnych otrzymywanych oraz wytwarzanych na potrzeby wewnętrzne WKU w Lublinie
 • rozliczanie wykonawców z powierzonych im dokumentów jawnych
 • kompletowanie dokumentów jawnych w teczki przedmiotowe w celu przygotowania ich do archiwizacji
 • udzielanie wykonawcom informacji o sposobie wykonania, dystrybucji i ewidencjonowania dokumentów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
  – praca w siedzibie urzędu, możliwe wyjazdy służbowe
  – stres związany z bezpośrednią lub telefoniczną obsługą interesanta
  – stres związany z wykonywaniem zadań pod presją czasu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca siedząca w pozycji wymuszonej przed monitorem ekranowym
  – budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym lub głuchoniemym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych, ze szczególnym uwzględnieniem Zarządzenia Nr 57/MON z dnia 16.12.2011 r.
  • znajomość ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • znajomość „Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji Nr 385/MON z dnia 17.12.2013 r.
  • umiejętność obsługi komputera
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
  • zdolność komunikacji interpersonalnej w kontaktach z klientem urzędu
  • czytelny i estetyczny charakter pisma

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • dyspozycyjność, w tym gotowość do wyjazdów na szkolenia
 • ukończone szkolenie specjalistyczne dla kierowników kancelarii tajnej i kancelarii tajnej międzynarodowej, zastępców kierowników i osób zajmujących inne stanowiska służbowe w kancelariach tajnych i kancelariach tajnych międzynarodowych oraz innych niż kancelaria tajna komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych
 • ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Spadochroniarzy 5
  20-043 Lublin

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2080 zł/mies. + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej – t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.).

  Prosimy nie dołączać oryginałów dokumentów aplikacyjnych. Złożone dokumenty nie będą zwracane, a oferty osób, które nie zostały zatrudnione zostaną komisyjnie zniszczone.

  Zwracamy uwagę na poprawność treści wymaganych oświadczeń, własnoręczne podpisy pod wymaganymi dokumentami oraz opatrzenie ich bieżącą datą.

  Planowany termin zatrudnienia: 04.01.2016 r.

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Informacje o kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego będą zamieszczane na stronie internetowej WKU w Lublinie (BIP-nabór kandydatów).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.