Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Wydziale Rekrutacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
  Al. Warszawska 96
  10-702 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie zasobami żołnierzy rezerwy;
 • wykonywanie sprawozdań, zestawień statystycznych, meldunków;
 • zakładanie ewidencji i wydawanie książeczek wojskowych oraz skierowań do RWKL;
 • wprowadzanie i aktualizacja danych osobowych do systemu informatycznego;
 • przyjmowanie i przekazywanie ewidencji żołnierzy rezerwy zgodnie z właściwością miejscową

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Reprezentacja urzędu w kontakcie z interesantami – osobista oraz telefoniczna. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w pozycji siedzącej na stanowisku posiadającym monitor ekranowy powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Wejście do budynku po schodach bez podjazdu, budynek 3 piętrowy. Brak przystosowania toalet dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, brak podjazdów łączących półpiętra.

  Inne
  Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony. Osoba zajmująca to stanowisko pracy będzie miała nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących aktów prawnych i innych przepisów dotyczących ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Office) i urządzeń biurowych;
  • znajomość przepisów o zasadach prowadzenia ewidencji wojskowej;
  • umiejętność sprawnej obsługi interesantów.

wymagania dodatkowe

 • samodzielność;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • znajomość SI SPIRALA-ZINT;
 • znajomość SI ARCUS;
 • umiejętność czytelnego i starannego pisania odręcznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Al. Warszawska 96
  10-702 OLSZTYN
  z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent”Inne informacje:

  Oferty otrzymane po upływie terminu i nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej, w przypadku braku takiego powiadomienia należy sądzić, iż oferta została odrzucona (bez indywidualnego powiadamiania o tym fakcie). Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

  Każdy wymagany dokument i oświadczenie musi zawierać odręczny podpis osoby aplikującej.