Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw prowadzenia ewidencji osób podlegających kwalifikacji wojskowej
 • w Wydziale Rekrutacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
  ul. Kilińskiego 12
  09-402 Płock

Miejsce wykonywania pracy:

 • Płock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań poprzez: obsługę kancelaryjno-techniczną, obsługę punktu informacyjnego do służby wojskowej w ramach NSR i służby przygotowawczej
 • wykonywanie zadań w zakresie przygotowania, uczestnictwa i podsumowania kwalifikacji wojskowej
 • prowadzenie ewidencji wojskowej w zakresie powszechnego obowiązku obrony
 • współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie administrowania rezerwami
 • współudział w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych dotyczących służby wojskowej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu i poza nim, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, wymagany kontakt telefoniczny z petentem WKU, krajowe wyjazdy służbowe, reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • ul. Kilińskiego 12
  09-402 Płock.
  Kancelaria mieszcząca się na drugim piętrze budynku, brak windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, użytkowanie sprzętu biurowego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dotyczących ochotniczych form służby wojskowej
  • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu Microsoft Office, Excel, poczty elektronicznej
  • umiejętność obsługi urządzeń wspomagających pracę biurową
  • odporność na stres, dyspozycyjność
  • komunikatywność
  • umiejętność analitycznego myślenia

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku administracyjnym
 • znajomość „Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie ON”
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Kilińskiego 12
  09-402 Płock
  pok.101

Inne informacje:

  – pracownik będzie zobowiązany do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego,
  – oferty złożone lub przesłane po terminie bądź niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  – kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – z dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego,
  – wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane,
  – w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  – dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261-441 222.
  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – zadanie symulacyjne,
  – wywiad strukturalizowany.
  Do zadania symulacyjnego i wywiadu zostanie dopuszczonych 3 najlepszych kandydatów.