Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Warszawa – Ochota
  ul. Sękocińska 8; 02-313 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie i prowadzenie w systemie SI SPIRALA – ZINT ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy;
 • kontakt osobisty z interesantem;
 • sporządzanie zaświadczeń w związku z prowadzoną ewidencją;
 • prowadzenie ewidencji zasobów rezerw osobowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Reprezentacja urzędu, kontakt z interesantem, praca sztabowo-biurowa, przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • komputer, drukarki, brak windy, praca na trzecim piętrze, brak podjazdów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej o prowadzeniu ewidencji wojskowej;
  • dobra znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
  • dobra znajomość ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony;
  • umiejętność pracy w programie Word i Excel;
  • dyspozycyjność;

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”;
 • kurs kierowników kancelarii.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Sękocińska 8
  02-313 Warszawa

Inne informacje:

  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Tylko zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej do 02.05.2016 r.
  Oferty odrzucone oraz dostarczone po terminie zostaną zniszczone.
  Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-826–806 wew. 209.