Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawno-administracyjny
 • na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków
 • ul. Olszańska 5 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych form zakończenia postępowania drugoinstancyjnego.
 • Dokonywanie wstępnej oceny formalno-prawnej akt odwoławczych wpływających do wojewódzkiego zespołu, występowanie o jej uzupełnienie w celu zapewnienia terminowego i zgodnego z przepisami trybu postępowania orzeczniczego prowadzonego w drugiej instancji.
 • Prowadzenie spraw kierowanych do sądów pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych, w tym prowadzenie rejestru odwołań i apelacji, terminarza wokand, opinii biegłych sądowych, rejestru wyroków.
 • Nadzór formalno-prawny nad prawidłowością i terminowością postępowania orzeczniczego w II instancji prowadzonego przed zespołem wojewódzkim, nad przeprowadzaniem badań specjalistycznych osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, przetwarzaniem danych w systemie EKSMOoN. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych w powyższym zakresie.
 • Współpraca z sekretarzem wojewódzkiego zespołu, Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydz. Prawnym i Nadzoru celem ustalenia prawidłowej interpretacji przepisów regulujących postępowanie w sprawach dot. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Udzielanie w tym zakresie instruktażu, praktycznej pomocy, pisemnych wyjaśnień pracownikom i członkom zespołu
 • Bezpośredni nadzór nad zespołami powiatowymi, obejmujący w szczególności kontrole prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów i standardów orzeczniczych, w tym: opracowywanie dokumentacji, pokontrolnej, przygotowywanie projektów protokołów i wystąpień pokontrolnych.
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników i członków zespołów powiatowych doskonalących umiejętności orzecznicze. Opracowywanie i aktualizacja testów do postępowania kwalifikacyjnego umożliwiającego uzyskanie uprawnień orzeczniczych wydawanych przez wojewodę.
 • Udzielanie stronom i instytucjom współpracującym (w szczególności jednostkom pomocy społecznej), pełnej i wyczerpującej informacji o trybie i zasadach postępowania orzeczniczego oraz prowadzenie we współpracy z sekretarzem zespołu sprawy skarg, wniosków, petycji i interwencyjno-informacyjne wszczynane na wniosek stron postępowania orzeczniczego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Równoważny system czasu pracy uzasadniony organizacją pracy zespołu i specyfiką realizowanych zadań. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (strony postępowania orzeczniczego). Stres związany z przeprowadzaniem kontroli w innych urzędach. Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Olszańska 5
  Pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
  Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w zawodach prawniczych – potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dot. rehabilitacji zawodowo-społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej,
  • znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce i dokonywania interpretacji przepisów,
  • umiejętności analityczne i diagnostyczne.

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu uprawnień osób niepełnosprawnych,
 • umiejętności interpersonalne oraz pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Certyfikacji i Budżetu Urzędu
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.


Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: 2300 – 2500 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych
  Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie http://bip.malopolska.pl/muw/Article/id,277195.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje tel. (12) 448 10 24.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.