Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawno-administracyjny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  91-202 Łódź, ul Warecka 3

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • 91-202 Łódź, ul. Warecka 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie właściowści Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego;
 • obsługa prawna Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi;
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wykonywana głównie w siedzibie urzędu. Wyjazdy/wyjścia służbowe możliwe, ale sporadyczne i jedynie w granicach administracyjnych Miasta Łodzi. Korzystanie głównie ze środków komunikacji miejskiej lub samochodu służbowego (bez kierowcy).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze bez windy; praca w niewielkich, dwu i trzyosobowych pomieszczeniach. Korytarze wąskie; w budynku całkowity zakaz palenia tytoniu; stanowiska pracy wyposażone w komputery lub laptopy; konieczność udzielania częstych informacji telefonicznych.
  Inne
  Wymagana odporność na stres, umiejętność budowania właściwych relacji z interesantami, spokój i opanowanie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo budowlane;
  • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Warecka 3
  91-202 Łódź

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.