Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawno-administracyjny
 • do spraw do spraw obsługi administracyjno-biurowej
 • Wydział Organizacji i Nadzoru

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.8

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim
  ul. Spychalskiego 13
  45-716 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole i teren woj. opolskiego
 • ul. Spychalskiego 13
  45-716 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjno- biurowa urzędu
 • redagowanie pism na polecenia Powiatowego Inspektora
 • kompletowanie akt i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji
 • załatwianie skarg i wniosków wpływających do inspektoratu
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w biurze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze na 1 piętrze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa budowlanego
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
  • umiejętność prawidłowej organizacji pracy
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • samodzielność
  • staranność, rzetelność, obowiązkowość
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Spychalskiego 13/109
  45-716 Opole

Inne informacje:

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 2 tygodni po zakończeniu naboru, chyba że składający wyraźnie zarząda ich zwrotu. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Inspektoratu w godz. od 8.00 do godz. 13.00.