Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawno-administracyjny
 • do spraw pomocy prawno-administracyjnej
 • w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu


  35-205 Rzeszów
  ul. Warszawska 12a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie z upoważnienia organu postępowań wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień dotyczących udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki, punktu aptecznego oraz projektów decyzji na prowadzenia aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej,
 • przygotowywanie projektów decyzji zakazujących prowadzenia niedozwolonej reklamy, cofających zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń i regulaminów dotyczących działalności organizacyjnej Inspektoratu,
 • udzielanie porad prawnych w sprawach wynikających ze stosunku pracy pracowników Inspektoratu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Inspektoratu,
  – kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu,
  – konieczność rozwiązywania spraw problemowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku,
  – budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w tym minimum 1 rok stażu w instytucjach publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Prawa farmaceutycznego w zakresie właściwości organów Inspekcji farmaceutycznej,
  • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie właściwości organów Inspekcji farmaceutycznej,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów prawa pracy,
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej

wymagania dodatkowe

 • umiejętność rozwiązywania problemów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędny staż pracy związany z ogłaszanym naborem

Termin składania dokumentów:

  07-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  WARSZAWSKA 12 a
  35-205 RZESZÓW

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Oferty przesłane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja składa się z 3 etapów:
  – Zapoznanie się przez komisję kwalifikacyjną z przedstawionymi ofertami .
  – Pisemny egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu wymagań zawartych w ogłoszeniu,
  – Rozmowa kwalifikacyjna, z kandydatami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów
  w sprawdzianie pisemnym.
  Po zakończeniu każdego etapu kandydat jest informowany o zakwalifikowaniu bądź braku zakwalifikowania do następnego etapu.