Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawno-administracyjny
 • do spraw orzecznictwa
 • w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach należących do właściwości organu w I i II instancji.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • Przygotowuje projekty pism do Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, organów administracji publicznej, stron postępowań i innych osób i podmiotów.
 • Prowadzi postępowania w trybach nadzwyczajnych.
 • Rozpatruje skargi powszechne oraz zażalenia w trybie art. 37 Kpa.
 • Przyjmuje interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień.
 • Kompletuje i porządkuje akta, zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca biurowa,
  -bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym
  telefoniczne) z podmiotami zewnętrznymi,
  -stres związany z obsługą klienta.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Lokalizacja biura – I piętro, windy, toalety dla osób niepełnosprawnych, drzwi w pokojach biurowych nie przystosowane do wózków inwalidzkich.
  praca biurowa, przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax, niszczarka),

  Inne
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie zaproszeni na postępowanie rekrutacyjne.Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3-m-cy ( nie dołączać oryginałów dokumentów). Prosimy o podanie w CV nr telefonu kontaktowego. Proponowane wynagrodzenie: około 2300 zł brutto + dodatek stażowy. Dodatkowe informacje pod nr 77 4531884, 4414415, 4414416, wew.19

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • Umiejętności redakcyjne,
  • Umiejętność analitycznego myślenia,
  • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, rozwiązywania problemów.

wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność,
 • Systematyczność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Doświadczenie w zakresie problematyki prawa budowlanego lub w orzecznictwie administracyjnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dotychczasowych świadectw pracy,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  OZIMSKA 19
  45-057 OPOLE
  lub osobiście pokój nr 112 (sekretariat)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o kolejnym etapie naboru.