Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawno-administracyjny
 • do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych
 • w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatrywanie odwołań i zażaleń od rozstrzygnięć Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego wydawanych w postępowaniach administracyjnych
 • Rozpatrywanie środków zaskarżenia od rozstrzygnięć podejmowanych przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w postępowaniach egzekucyjnych
 • Przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków
 • Prowadzenie rozpraw i oględzin w sprawach związanych z załatwieniem skarg, odwołań i zażaleń
 • Reprezentowanie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakt z klientem zewnętrznym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Po naborze aplikacje kandydatów niewyłonionych zostaną komisyjnie zniszczone.