Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawno-administracyjny
 • do spraw obsługi prawnej
 • w Komendzie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
  ul. Zawiszy Czarnego 7
  44-100 Gliwice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gliwice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie i udzielanie informacji i wyjaśnień w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Opiniowanie propozycji zmiany, uchylenia lub wydania nowych aktów prawnych oraz współuczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów normatywno -prawnych.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników korpusu służby cywilnej.
 • Koordynowanie przedsięwzięć wynikających z planu kierowania na kursy i przeszkolenia specjalistyczne pracowników korpusu służby cywilnej.
 • Prowadzenie postepowania wyjaśniającego oraz kierowanie wniosków do prokuratury w zakresie niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
 • Udział przy opracowywaniu przez Oddział Gospodarczy planów wydatków budżetowych oraz planów zatrudnienia pracowników korpusu służby cywilnej w ramach rocznych limitów osobowych i rzeczowych.
 • Zorganizowanie współpracy z urzędami pracy w zakresie kierowania bezrobotnych do odbywania stażu w WKU.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w pomieszczeniu na pierwszym piętrze, budynek bez urządzeń dźwigowych, może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku Referenta Prawnego lub Prawno Adminstracyjnego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE
  • znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE);
  • kreatywność
  • odporność na stres
  • komunikatywność
  • znajomość przepisów i procedur

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie pod kątem działalności kadrowej
 • 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obronnością
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • samodzielność w pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dowodu osobistego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Zawiszy Czarnego 7
  44-100 Gliwice

Inne informacje:

  Zatrudnienie – umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika z terminem wypowiedzenia 3 dni.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub w razie niemożności skontaktowania się w w/w sposób – drogą elektroniczną (e-mailem) o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. W CV kandydaci powinni podać aktualny numer telefonu oraz adres e-mail.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z 3 etapów: I etap – test wiedzy ze znajomości aktów prawnych zgodnie z zakresem obowiązków, II etap – sprawdzenie umiejętności posługiwania się komputerem oraz III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).
  List motywacyjny, oświadczenia wymagane o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny, własnoręczny podpis kandydata.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 124 682 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.