Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawno-administracyjny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
  Plac 3 Maja 4
  82-200 Malbork

Miejsce wykonywania pracy:

 • Malbork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie pomocy prawnej w postępowaniach wyjaśniających i sprawach związanych z powszechnym obowiązkiem obrony oraz wydawanie opinii, udzielanie informacji i wyjaśnień w świetle obowiązujących przepisów prawa
 • prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji personalnej żołnierzy zawodowych i pracowników służby cywilnej
 • przedstawianie propozycji zmian, uchylenia lub wydania decyzji administracyjnych opracowywanych w komórkach organizacyjnych Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień
 • informowanie o zmianie w obowiązującym stanie prawnym i stwierdzonych naruszeniach prawa oraz wnioskowanie o usuniecie przyczyn zaistniałych nieprawidłowości
 • prowadzenie spraw skierowanych na drogę postępowania karnego i reprezentowanie WKU przed sądami
 • współpraca z radcą prawnym szczebla nadrzędnego w sprawach prawno-administracyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa wymagająca koncentracji z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
  Wyjazdy służbowe w godzinach pracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do budynku, pozostałych pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych ( brak podjazdów, wind, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,);
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.
  Inne
  Zatrudnienie od listopada 2015 r., do czasu powrotu pracownika (maksymalnie do końca pierwszego kwartału 2017 r.) z natychmiastowym okresem wypowiedzenia. Wynagrodzenie brutto około 2500zł.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
  • znajomość ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  • umiejętność opracowywania projektów decyzji administracyjnych
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Windows oraz MS Office

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w organach administracji publicznej
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
 • samodzielność i operatywność w działaniu
 • umiejętność organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz ukończonych kursów, szkoleń

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  pl. 3 Maja 4
  82-200 Malbork

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 261-536-171

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.