Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawny
 • do spraw postępowań administracyjnych
 • Sekcji ds. Kontroli w Siedzibie Przedsiębiorcy w Wydziale Postępowań ds. Czasu Pracy Kierowców w Biurze Prawnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Aleje Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu naruszeń warunków lub obowiązków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 pkt 22 ustawy o transporcie drogowym, na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych, w sprawach dotyczących kary pieniężnej za naruszenia warunków lub obowiązków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 pkt 22 ustawy o transporcie drogowym, na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Udzielanie informacji prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie transportu drogowego w sprawach dotyczących Inspekcji Transportu Drogowego oraz udzielanie informacji stronom o postępowaniach prowadzonych przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego;
 • Przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zawiadomień, wezwań i inych pism procesowych organu w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, o których mowa w pkt 1-2, w tym dokonywanie ich ewidencji;
 • Współpracowanie z Wydziałem Postępowań Sądowych w prowadzonych postępowaniach sądowych.
 • Analizowanie w trakcie procesu odwoławczego rozstrzygnięć podejmowanych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego pod względem najczęściej popełnianych błędów proceduralnych i merytorycznych oraz podejmowanie działań informacyjnych w celu ich ograniczenia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej,
  Stanowisko pracy: stacjonarne;
  Praca jednozmianowa;
  Monotonny charakter pracy;
  Realizacja zadań w wielu przypadkach dokonywana pod presją czasu;
  Reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
  Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
  Wyjazdy służbowe krajowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca wykonywana w budynku w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94,
  Praca przy komputerze min. 4 godz. dziennie;
  Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazdy, windy, toalety);
  • naturalne i sztuczne oświetlenie z temperaturą w pomieszczeniu nie mniejszą niż 18 stopni Celsjusza;
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, kserokopiarka, fax.

  Inne
  Mnożnik – 1,335

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • Znajomość przepisów ustawy o transporcie drogowym i aktów wykonawczych do ww. ustawy;
  • Znajomość przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85;
  • Znajomość Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe AETR,;
  • Umiejętność obsługi komputera w środowisku WINDOWS
  • Komunikatywność;
  • Myślenie analityczne;
  • Odporność na stres;
  • Organizacja pracy własnej;
  • Sumienność.

wymagania dodatkowe

 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w stosowaniu przepisów prawa;
 • Studia podyplomowe z zakresu funkcjonowania administracji publicznej;
 • Szkolenie z zakresu przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy, urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym a także pozostałych przepisów regulujących obowiązki i warunki wykonywania przewozów drogowych wskazanych w art. 4 pkt 22 ustawy o transporcie drogowym;
 • Umiejętność analizy zapisów urządzenia rejestrującego czas pracy kierowców;
 • Znajomość umów międzynarodowych dotyczących transportu drogowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających ww. doświadczenie zawodowe, szkolenia i wykształcenie zgodnie z wymaganiami dodatkowymi.

Termin składania dokumentów:

  19-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Aleje Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.64.2015.0308.

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego.
  Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów.” Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji
  o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym.
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontaktz działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.