Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawny
 • do spraw postępowań administracyjnych
 • w Wydziale Postępowań Drugoinstancyjnych Sekcja ds. uprawnień w przewozach drogowych w Biurze Prawnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Aleje Jerozolimskie 94,
  00-807 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych oraz wezwań i innych pism procesowych organu wraz z ewidencjonowaniem ww. pism.
 • Analizowanie w trakcie procesu odwoławczego rozstrzygnięć podejmowanych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego pod względem najczęściej popełnianych błędów proceduralnych i merytorycznych, oraz podejmowanie działań informacyjnych w celu ich ograniczenia,
 • Udzielanie informacji prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie transportu drogowego w sprawach dotyczących zadań Inspekcji Transportu Drogowego oraz udzielanie informacji stronom postępowań o aktualnym etapie postępowania toczącego się przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego,
 • Współpraca z Wydziałem Postępowań Sądowych w prowadzonych postępowaniach sądowych, w tym również reprezentacja Głównego Inspektora Transportu Drogowego przed sądami oraz organami lub innymi podmiotami, a także w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych,
 • Współpraca z organami administracji publicznej w celu wyjaśnienia istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej okoliczności,
 • Współpraca z Biurem Nadzoru Inspekcyjnego i Biurem Spraw Wewnętrznych w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej,
  Monotonny charakter pracy,
  Stres związany z reprezentowaniem organu w postępowaniu sądowym,
  Krajowe wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca wykonywana w budynku w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94 na 7. piętrze;
  Praca przy komputerze min. 4 godz. dziennie;
  Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazdy, windy, toalety);
  Naturalne i sztuczne oświetlenie z temperaturą w pomieszczeniu nie mniejszą niż 18 stopni Celsjusza;
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, kserokopiarka, fax.

  Inne
  Mnożnik kwoty bazowej: 1,335

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • Znajomość przepisów: ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców,
  • Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
  • Znajomość przepisów rozporządzenia (WE) 1071/2009,
  • Umiejętność obsługi komputera w środowisku WINDOWS,
  • Komunikatywność, myślenie analityczne, współpraca w zespole, odporność na stres, organizacja pracy własnej,

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • Studia podyplomowe z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
 • Szkolenie z zakresu przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy, przewozu odpadów,
 • Materiałów szybko psujących się, zwierząt, towarów niebezpiecznych itp,
 • Znajomość umów międzynarodowych dotyczących transportu drogowego,
 • Umiejętność analizy zapisów urządzenia rejestrującego czas pracy kierowcy,
 • Znajomość rozporządzenia (WE) 561/2006.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzająca doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  11-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Aleje Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.49.2015.0308.

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego.
  Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.