Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawny
 • do spraw prowadzenia postepowań administracyjnych
 • w Wydziale do spraw Przewozów Rzeczy, Sekcji Weryfikacji Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Al. Jerozolimskie 94,
  00-807 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o transporcie drogowym oraz przepisami unijnymi, w tym przygotowuje projekty decyzji i postanowień administracyjnych oraz wezwań i innych pism wytworzonych w toku postępowania;
 • Przygotowuje pisma/wezwania kierowane do przedsiębiorców w celu potwierdzenia spełniania warunków stanowiących podstawę do posiadania uprawnień przewozowych oraz prowadzi weryfikację dokumentacji przedsiębiorców posiadających uprawnienia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego;
 • Współpracuje z Biurem Prawnym w zakresie przekazywania na danym stanowisku spraw/dokumentacji przedsiębiorców w celu prowadzenia postępowania w przypadku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, skargi lub odwołania od wydanej pierwszej decyzji.
 • Udziela informacji na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie transportu drogowego w sprawach dotyczących merytorycznych zadań Wydziału, a także udziela informacji o prowadzonych przez Wydział postępowaniach administracyjnych w celu udzielenia odpowiedzi o aktualnym stanie prawnym w zakresie uprawnień przewozowych;
 • Prowadzi korespondencję z urzędami i przedsiębiorcami zagranicznymi w celu udzielania informacji dotyczącej posiadanych uprawnień na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego przez przedsiębiorców;
 • Uczestniczy w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących uprawnień przewozowych celem wypracowania stanowiska organu co do proponowanych zmian.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • Praca w wymuszonej pozycji ciała (obsługa komputera);
  • Pośrednia obsługa klienta zewnętrznego, w tym liczne kontakty telefoniczne, mailowe;
  • Praca jednozmianowa;
  • Stanowisko pracy: stacjonarne

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne (elektryczne),
  • Wentylacja grawitacyjna i klimatyzacja,
  • Temperatura nie mniej niż 18 st. C,
  • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazdy, windy, toalety);

  Inne
  Mnożnik kwoty bazowej: 1,390

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aktów prawnych UE z zakresu transportu drogowego,
  • znajomość ustawy o transporcie drogowym,
  • znajomość ustawy: Kodeks Postępowań Administracyjnych,
  • znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego,
  • znajomość obsługi komputera i programów Ms Office,
  • komunikatywność, orientacja na klienta, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej oraz samodzielność.

wymagania dodatkowe

 • co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w stosowaniu przepisów prawa,
 • znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny (B1),
 • znajomość i stosowanie procedur.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  08-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Aleje Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.85.2015.0951

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego. Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.