Komenda Miejska Policji w Siedlcach

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent prawny
 • do spraw obsługi prawno-administracyjnej
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji
  ul. Starowiejska 66
  08-110 SiedlceMiejsce wykonywania pracy:

 • Siedlce
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach
 • opracowywanie opinii i stanowisk prawnych na rzecz komórek organizacyjnych KMP w Siedlcach w zakresie realizowanej problematyki
 • prowadzenie spraw związanych z powstałymi szkodami w imieniu Skarbu Państwa znajdującego się w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach
 • prowadzenie gospodarki mieszkaniowej związanej z prawem policjanta, emeryta, rencisty policyjnego, osoby uprawnionej do policyjnej renty rodzinnej do lokalu mieszkalnego z zasobów Policji
 • przygotowywanie decyzji i naliczanie dodatkowych należności dla policjantów uprawnionych do równoważnika za remont lokalu albo za brak lokalu mieszkalnego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach objętych zakresem działania jednostki

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • oświetlenie naturalne i sztuczne, praca przy komputerze, w pomieszczeniu na pierwszym piętrze, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych z inwalidztwem ruchowym  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doskonała znajomość przepisów prawa, orzeczeń sądowych i trybunałów
  • umiejętność interpretacji przepisów
  • komunikatywność
  • umiejętności redakcyjne
  • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
  • znajomość sposobu sporzadzania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  13-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Starowiejska 66
  08110 Siedlce
  z dopiskiem na kopercie

Inne informacje:

  Procedura kwalifikacyjna na w/wym stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Informacje o przebiegu naboru będą umieszczane na stronie KMP w Siedlcach w zakładce BIP.
  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualna datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 25 6432728 lub 25 6432732.