Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawny
 • do spraw prawno-legislacyjnych
 • w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Legislacji oraz Stosowania Prawa w Departamencie Polityki Rodzinnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­inicjowanie i przygotowywanie projektów regulacji prawnych od strony merytorycznej i legislacyjnej w obszarze stanowiska, w tym aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia aktów prawnych,
 • ­dokonywanie interpretacji przepisów prawa w formie pisemnej oraz udzielanie wyjaśnień telefonicznych i bezpośrednio osobom zainteresowanym w obszarze stanowiska,
 • ­przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie, wystąpienia senatorów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, na listy i skargi obywateli z zakresu obowiązujących rozwiązań prawnych z zakresu obszaru stanowiska,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowywanych przez właściwe merytorycznie Departamenty MPiPS oraz naczelne i centralne organy administracji państwowej,
 • uczestniczenie w pracach komisji i podkomisji sejmowych oraz senackich,
 • ­współpraca z organami administracji państwowej, w szczególności z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, Rządowym Centrum Legislacji oraz z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 11 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu polityki społecznej,
  • znajomość przepisów dotyczących wspierania rodziny, pieczy zastępczej, adopcji,
  • znajomość przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych,
  • znajomość przepisów dotyczących pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  • znajomość przepisów dotyczących opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3,
  • znajomość przepisów dotyczących Karty Dużej Rodziny,
  • znajomość przepisów dotyczących pomocy społecznej,
  • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • znajomość ustawy o Radzie Ministrów,
  • znajomość regulaminów prac Rady Ministrów, Sejmu, Senatu,
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność analizy i syntezy informacji,
  • komunikatywność,
  • umiejętność obsługi komputera: MS Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DSR-7
  (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

Inne informacje:


  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  ­- weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
  ­- pisemny sprawdzian wiedzy,
  ­- rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferujemy:
  – umowę o pracę (umowa na zastępstwo), ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.

  Przewidziany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi: 1,7.

  Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
  ­- oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/
  ­- oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
  ­- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
  ­- w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
  ­- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,


  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

  Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-63, 22 661-13-14, 22 661-13-94 lub 22 661-13-26.