Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawny
 • do spraw nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
 • w Oddziale Nadzoru Wydziału Prawnego i Nadzoru

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy jst pod kątem zgodności z prawem oraz prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał i zarządzeń jst,
 • Przygotowywanie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, projektów zarządzeń zastępczych Wojewody wydawanych w przypadkach określonych prawem, w tym przede wszystkim w razie niepodjęcia przez odpowiedni organ jst uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub radnego,
 • Przygotowywanie projektów zawiadomień o sposobie rozpatrzenia skargi na działalność rady gminy, rady powiatu, projektów pism przekazujących skargi i wnioski według właściwości,
 • Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem przez rady gminy ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej – za pośrednictwem Wojewody – utworzenia związku międzygminnego do organu prowadzącego rejestr związków,
 • Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem – za pośrednictwem Wojewody – ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych – uchwał jednostek samorządu terytorialnego o przystąpieniu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (w tym opiniowanie wniosków);

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca administracyjno-biurowa
  • stres związany z obsługą klienta zewnętrznego
  • praca pod presją czasu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
  • pokój biurowy mieści się na 2 piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,
  • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
  • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustaw regulujących działalność jednostek samorządu terytorialnego,
  • znajomość przepisów prawa administracyjnego materialnego i postępowania administracyjnego,
  • znajomość prawa cywilnego,
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • rzetelność,
  • skuteczna komunikacja,
  • asertywność,
  • myślenie analityczne;

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu „B”
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk
  Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 53/15

Inne informacje:

  O przebiegu naboru kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • test wiedzy (opcjonalnie – zgodnie z obowiązującym regulaminem naboru),
  • sprawdzian praktyczny (opcjonalnie – zgodnie z obowiązującym regulaminem naboru),
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku oraz skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP Urzędu w zakładce Praca w PUW/Zasady rekrutacji (http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/dokumenty-i-oswiadczenia.html).

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2700 zł/mies. (+ wysługa lat).

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (58) 30 77 141, (58) 30 77 584.